Máy đo khí Stock – tháng 2/2018

Danh mục Máy đo khí có sẵn

 1. Máy đo khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S, loại cầm tay, dùng đo khí Hyđro cácbon, Oxy, Cácbon mônôxit, Hydro sulfua, Model GasAlertMicroClip XL, hãng sản xuất BW Honeywell, máy đo khí Stock số lượng nhiều
 2. Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S, loại cầm tay, dùng đo khí Hyđro cácbon, Oxy, Cácbon mônôxit, Hydro sulfua, Model GasAlertMax XT II, hãng sản xuất BW Honeywell, máy đo khí Stock số lượng nhiều
 3. Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S, loại cầm tay, dùng đo khí Hyđro cácbon, Oxy, Cácbon mônôxit, Hydro sulfua, Model GasAlertQuattro, hãng sản xuất BW Honeywell, máy đo khí Stock số lượng nhiều
 4. Máy đo dò nồng độ khí CO, loại cầm tay, dùng đo khí Cácbon mônôxit. Model: BW CLIP, mã hàng BWC2-M, hãng sản xuất BW Honeywell
 5. Bơm không khí bóp bằng tay, dùng lắp với máy đo dò nồng độ khí. Model MC-AS01, hãng sản xuất BW Honeywell
 6. Cảm biến đo khí Oxy O2, dải đo: 0~30%VOL, Model SR-X2V, hãng sx BW Honeywell
 7. Máy đo khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S, loại cầm tay, dùng đo khí Hyđro cácbon, Oxy, Cácbon mônôxit, Hydro sulfua. Model ALTAIR 4X, hãng sản xuất MSA, máy đo khí Stock số lượng nhiều
 8. Bộ lọc sạch tạp chất hữu cơ trong không khí dùng cho máy đo khí. Model 008-3024-000, hãng sản xuất Rae systems
 9. Bộ lọc sạch tạp chất bẩn trong không khí dùng cho máy đo khí PPBRAE 3000. Model 002-3022-010, hãng sx Rae systems

Bình khí chuẩn Stock – tháng 2/2018

 1. Bình khí chuẩn, Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 2AL, mã hàng: A0431485, thành phần: 25PPM H2S, 100PPM CO, 2.5% CH4, 18% O2, Khí nền N2 (34 L) Loại tiêu chuẩn
 2. Bình khí chuẩn, Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 7HP, mã hàng: A0197523, thành phần: Calgaz 7HP 10PPM Isobutylene I-C4H8, Khí nền AIR (34 L) Loại tiêu chuẩn (vỏ thép)
 3. Bình khí chuẩn, Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 7HP, mã hàng: A0197448, thành phần: Chai khí 100PPM Isobutylene I-C4H8, Khí nền AIR (34 L) Loại tiêu chuẩn (vỏ thép)
 4. Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 8AL, mã A0446407, thành phần: 25ppm khí H2S (Hydrogen Sulfide), 100ppm khí CO (Carbon Monoxide), 2.5% khí CH4 (Methane), 18% khí O2, khí nền N2, model 8AL, mã A0446407 hãng Calgaz – USA
 5. Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí chứa 25ppm khí H2S (Hydrogen Sulfide), 100ppm khí CO, 0.5% khí CO2, 2.5% khí CH4 (Methane), 18% khí O2 khí nền N2, model 8AL, mã A0446280 Hsx Calgaz – USA
 6. Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí chứa 100% Nitơ, model 7Hp, mã A0443922 hãng Calgaz – USA
 7. Van cho bình khí thí nghiệm, chỉ cho khí đi theo chiều ra. Model 715, mã hàng A0195339, hãng Calgaz – USA
 8. Van cho bình khí thí nghiệm, chỉ cho khí đi theo chiều ra. Model 713, mã hàng A0195272 hãng Calgaz – USA