Bình khí chuẩn Stock – tháng 2/2018

0 Comments
Bình khí chuẩn Calgaz

  1. Bình khí chuẩn, Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 2AL, mã hàng: A0431485, thành phần: 25PPM H2S, 100PPM CO, 2.5% CH4, 18% O2, Khí nền N2 (34 L) Loại tiêu chuẩn
  2. Bình khí chuẩn, Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 7HP, mã hàng: A0197523, thành phần: Calgaz 7HP 10PPM Isobutylene I-C4H8, Khí nền AIR (34 L) Loại tiêu chuẩn (vỏ thép)
  3. Bình khí chuẩn, Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 7HP, mã hàng: A0197448, thành phần: Chai khí 100PPM Isobutylene I-C4H8, Khí nền AIR (34 L) Loại tiêu chuẩn (vỏ thép)
  4. Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 8AL, mã A0446407, thành phần: 25ppm khí H2S (Hydrogen Sulfide), 100ppm khí CO (Carbon Monoxide), 2.5% khí CH4 (Methane), 18% khí O2, khí nền N2, model 8AL, mã A0446407 hãng Calgaz – USA
  5. Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí chứa 25ppm khí H2S (Hydrogen Sulfide), 100ppm khí CO, 0.5% khí CO2, 2.5% khí CH4 (Methane), 18% khí O2 khí nền N2, model 8AL, mã A0446280 Hsx Calgaz – USA
  6. Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí chứa 100% Nitơ, model 7Hp, mã A0443922 hãng Calgaz – USA
  7. Van cho bình khí thí nghiệm, chỉ cho khí đi theo chiều ra. Model 715, mã hàng A0195339, hãng Calgaz – USA
  8. Van cho bình khí thí nghiệm, chỉ cho khí đi theo chiều ra. Model 713, mã hàng A0195272 hãng Calgaz – USA


Trả lời