Hệ thống kiểm soát thải dầu ODM

Hệ thống kiểm soát thải dầu ODM là một hệ thống cần thiết sử dụng cho tàu biển, có mục đích giám sát, lưu trữ và điều khiển quá trình thải dầu theo qui định quốc tế cho phép về vấn đề bảo vệ môi trường biển. Và cũng là thiết bị được kiểm duyệt và chứng nhận bởi  Đăng Kiểm VR (ủy quyền Đăng Kiểm CCS cấp) và các chứng nhận kiểm duyệt khác (KR, NK, ABS, BV, CCS, LR…).

Hệ thống kiểm soát thải dầu ODM bao gồm các thành phần:

  • Bộ kiểm soát thải dầu ODME
  • Van xả dầu ra mạn hệ thống ODM
  • Van xả mạn và hồi két lắng bộ ODME

Hiển thị kết quả duy nhất