500 Psi (35Bar)

Bình (chai) khí chuẩn 500 Psi (35Bar), được nạp với áp suất 500Psi tương đương với (35Bar). Đây là loại bình khí áp thấp, dùng 1 lần.

Một số cỡ dung tích khí phổ biến được nạp ở 500 Psi (35Bar) tương đương với cỡ bình đựng nước WC như sau:

  • 34L Khí ở 35 Bar > Đựng trong bình ~0.9L, Ví dụ như bình 2AL, 34DA, 34DS, 7HP
  • 58L Khí ở 35 Bar > Đựng trong bình ~1.66L, Ví dụ như bình 8AL
  • 60L Khí ở 35 Bar > Đựng trong bình ~1.7L, Ví dụ như bình 60DA
  • Các bình lớn hơn đều được nạp với áp suất cao hơn

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả